Algemene voorwaarden

1. Begrippen

Afnemer: een persoon of organisatie die van Knowdis BV (hierna: Knowdis) of van een partner van Knowdis een of meer inschrijvingen voor een of meer cursussen koopt, voor eigen gebruik en/of ten behoeve van andere of meerdere personen

Cursist: een persoon die ingeschreven is voor een cursus

Knowdis: leverancier van de programmatuur, websites en database(s) die de technische basis van een cursus vormen.

Aanbieder: de aanbieder van een cursus (hier: Knowdis). Meer informatie over ons vindt u hier.

Overeenkomst: de tussen aanbieder en afnemer gesloten overeenkomst

Cursusgeld: prijs die de aanbieder rekent aan de cursist

2. Overeenkomst

De afnemer aanvaardt het aanbod van de aanbieder en gaat een overeenkomst aan door het bestelformulier op de verkoopwebsite van de partner in te vullen en de aankoop te bevestigen.

Voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst dient de afnemer kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden, en dit kenbaar te maken aan de aanbieder door het hiervoor bestemde vak op het bestelformulier aan te vinken.

3. Verplichtingen Knowdis

Knowdis is leverancier zoals in paragraaf 2. hierboven beschreven. Onder de technische diensten van Knowdis valt het afhandelen van de betaling van de afnemer, inclusief facturatie en het innen van de betaling. Dit laatste vindt plaats via een payment service provider: een derde partij, gecontracteerd door Knowdis.

Knowdis is tevens aanbieder van het cursusaanbod op imdg-trainingen.nl

Knowdis deelt nooit gegevens van de de afnemer en/of de cursist anders dan met (a) de afnemer en/of de cursist en/of (b) de payment service provider. Knowdis deelt alleen die gegevens die nodig zijn voor een goede levering van de cursus(sen) van de partner en van Knowdis zelf.

Knowdis verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en spant zich in om te zorgen dat de informatie op de website correct is.

Knowdis garandeert jegens de cursist de correcte aflevering van afgenomen cursussen.

De cursist krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld door Knowdis toegang tot online cursus(sen) waarvoor is ingeschreven op het moment zoals bepaald en bekendgemaakt door Knowdis.

Knowdis is het aanspreekpunt van de cursist voor klachten over het platform.

4. Annuleren van cursussen

De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de cursist geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft als:

  • de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart). Daar heeft de cursist mee ingestemd, waarmee hij of zij afstand doet van bedenktijd/recht tot herroeping.
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.

5. Klachten

De cursist dient zich bij klachten over de cursus via e-mail tot Knowdis te wenden. De cursist wordt geacht klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan Knowdis te melden, zodat Knowdis passende maatregelen kan nemen.

De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 30 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo spoedig mogelijk bij Knowdis te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door Knowdis niet te worden gereageerd.

Knowdis is verplicht binnen 21 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

6. Aansprakelijkheid

Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is Knowdis niet aansprakelijk tenzij Knowdis heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Knowdis bestaat is de schadevergoeding gemaximeerd op het bedrag dat de cursist voor de cursus heeft voldaan. De cursist kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Knowdis werd voldaan.

De aansprakelijkheid van Knowdis jegens de partner is beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de bemiddelingsovereenkomst van de partner voor haar bemiddeling heeft ontvangen.

De partner is jegens Knowdis aansprakelijk indien Knowdis door wanprestatie van de partner een vergoeding aan de cursist verschuldigd is.

Bij overmacht is alle aansprakelijkheid van Knowdis uitgesloten.

7.Privacy

Knowdis hanteert een privacy beleid. De aan Knowdis door cursist en partner verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

8. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om online cursussen of delen daarvan te delen, te downloaden of te kopiëren zonder dat Knowdis hiervoor per e-mail of schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De door Knowdis op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een cursus blijft eigendom van de partner en/of Knowdis. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

Indien een cursist feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd, heeft Knowdis het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op overeenkomsten gesloten via Knowdis is het Nederlandse recht van toepassing.

In geval geschillen ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank te Rotterdam als bevoegde rechter aangewezen.

Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.